Home
Nieuws
Agenda
Bedrijven
Verenigingen
Scholen
Wonen
Uut de oale deuze
Contact

Nieuws februari Alteveer Online

Gemeenten gaan voor innovatieve ouderenzorg

De gemeenten in Zuidoost-Groningen en een deel van Drenthe trekken samen op om de zorg in de regio beschikbaar, toegankelijk en kwalitatief op orde te houden. Dit hebben raadsleden van zes gemeenten afgesproken tijdens een overleg op donderdag 21 februari.

Tijdens een gezamenlijk overleg zijn leden van de gemeenteraden bijgepraat over de betekenis van het eerder deze maand gepresenteerde rapport van het kernteam 'Zorg voor de Regio' en zijn de contouren neergezet voor het vervolgtraject om tot duurzame zorg in Zuidoost-Groningen te komen.

Nog veel vragen

De gemeenten willen duidelijkheid, maar dat geeft het rapport niet. Daarom neemt de gemeente Stadskanaal, namens de gezamenlijke gemeenten, het initiatief voor een ‘zorgoverleg voor de regio Zuidoost-Groningen', waarbij zorgverzekeraars, ziekenhuizen, zorggroepen Meander en BCN en huisartsen aanschuiven. Dit zorgoverleg moet leiden tot concrete plannen om te investeren in een duurzame zorgketen in dit kwetsbare gebied. De Commissaris van de Koning René Paas is gevraagd voorzitter te worden van dit overleg.

Investeren in de streek

De rol van een ziekenhuis in de zorgketen, zoals het Refaja, veranderd. Maar dat mag niet leiden tot mindere zorg voor de inwoners van Zuidoost-Groningen ten opzichte van de rest van Nederland. De leden van de zes gemeenteraden vinden dan ook dat als er zorg uit het ziekenhuis verdwijnt er iets anders voor terug moet komen. Er moet daarom duurzaam geïnvesteerd worden in de sterk vergrijsde en kwetsbare streek. Met name in zorg voor ouderen en kwetsbare groepen, het ambulancevervoer en de niet levensbedreigende spoedhulp. Dat kan met nieuwe, innovatieve, vormen van zorg en door goed samen te werken in de gehele keten. Dit vergt structurele investeringen van een betrokken overheid en de zorgverzekeraars.

Wat de gemeenten betreft wordt Zuidoost-Groningen dé regio van Nederland voor innovatieve ouderenzorg.

Bron: RtvEen


Refaja ziekenhuis: Uitsluitend planbare zorg en kortdurende opnames

Vandaag werd het Gezamenlijk plan Zorg voor de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen gepresenteerd. Voor het Refaja ziekenhuis betekent dit dat je er in de toekomst uitsluitend terecht kunt voor poliklinische zorg, diagnostiek, dagbehandeling en kortdurende opnames op weekdagen en niet-levensbedreigende spoedvragen. Hieronder het rapport:

Om de zorg voor de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen te behouden presenteert een kernteam, bestaande uit ziekenhuizen Treant, Ommelander Ziekenhuis Groningen en Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Huisartsenzorg Drenthe en zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis, vandaag zijn gezamenlijk plan voor de zorg in de regio. Het plan is om de basiszorg in alle locaties van de bij het kernteam aangesloten ziekenhuizen te handhaven. De ingewikkelde ziekenhuiszorg wil het kernteam echter concentreren in Assen, Emmen en Scheemda.

De planbare zorg in Stadskanaal en Hoogeveen wordt door Treant uitgebreid door het opzetten van expertisecentra. Het kernteam zal de komende maanden over de invulling van het plan spreken met medewerkers, patiënten, zorgaanbieders, overheden en inwoners. De uitvoering van het plan gaat enkele jaren duren. Het is de bedoeling na de zomer van dit jaar de eerste stappen te zetten.

Beschikbaarheid van zorg in de regio
Ziekenhuizen, huisartsen en zorgverzekeraars hebben in september vorig jaar de handen ineengeslagen om de zorg beschikbaar te houden voor alle inwoners in de regio. Door maatschappelijke veranderingen en stijgende levensverwachting van de bevolking verandert de zorgvraag in Drenthe en Zuidoost-Groningen, net als in heel Nederland. Dat vraagt ook om aanpassingen in het zorgaanbod. Daarbij was het vooral duidelijk dat het voortzetten van de complete spoedeisendehulpfaciliteiten (SEH) op vier locaties in de regio niet haalbaar was.

Het kernteam is ervan overtuigd dat met dit plan de zorg in de toekomst kan blijven voldoen aan de steeds strikter wordende kwaliteitseisen. Ook wordt hiermee proactief ingespeeld op problemen die ontstaan vanwege het gebrek aan personeel. Herinrichting kan de arbeidsmarkt een impuls geven en meer zorgprofessionals interesseren voor een baan in Drenthe en Zuidoost-Groningen. Het kernteam baseert zijn plan op een uitgebreid onderzoek door een extern adviesbureau en op gesprekken, onder andere met de ambulancedienst, over bereikbaarheid.

Ziekenhuizen Hoogeveen en Stadskanaal: planbare zorg en expertisecentra
In het plan van het kernteam blijft het overgrote deel van de zorg behouden in Hoogeveen en Stadskanaal. Patiënten kunnen daar ook in de toekomst terecht voor poliklinische zorg, diagnostiek, dagbehandeling en kortdurende opnames op weekdagen. Voor niet-levensbedreigende spoedvragen kunnen patiënten overdag én in de avond, doordeweeks en in het weekend, terecht bij een spoedpost.

Tevens zal Treant volgens het plan in Hoogeveen expertisecentra opzetten, onder andere voor orthopedie en ouderenzorg, en de mammachirurgie verder uitbreiden. In Stadskanaal zijn de speerpunten onder andere niet-acute ongevalschirurgie (fracturen) en ouderenzorg.

Rob de Vries, cardioloog bij Treant: “De reistijd voor de patiënt neemt in de toekomst soms iets toe doordat bepaalde onderzoeken en/of behandelingen op één locatie worden gedaan. Hiervoor krijgt de patiënt echter nog betere en gespecialiseerde zorg terug. Doordat teams van specialisten deze behandelingen vaker doen, gaat de kwaliteit namelijk omhoog. Ook zorgen we er zo voor dat deze meer gespecialiseerde behandelingen in de regio uitgevoerd kunnen blijven worden.”

Ziekenhuizen Assen, Emmen, Scheemda: ingewikkelde zorg
Patiënten kunnen met ingewikkelde zorgvragen, zoals spoedopnames, acute operaties en diagnoses met een hoge waarschijnlijkheid van opname, ook in de toekomst terecht in de ziekenhuizen in Assen, Emmen en Scheemda. Deze ziekenhuizen worden passend ingericht om het aantal patiënten dat verwacht wordt op te kunnen vangen. In het plan is rekening gehouden met de aanrijtijden van ambulances; deze blijven voor de hele regio binnen de landelijk geldende normen. Ambulancezorg is binnen 15 minuten ter plekke en de patiënt is binnen de norm van 45 minuten in het ziekenhuis.

Juiste zorg op de juiste plek
“Voor patiënten blijft de meeste zorg gewoon dichtbij, door een combinatie van huisartsenposten, de eigen ziekenhuislocaties, spoedposten en de ambulancezorg”, aldus Ron Wissink, directeur Huisartsenzorg Drenthe. “Zo zijn huisartsen 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar en is ambulancezorg binnen 15 minuten ter plekke. Huisartsen blijven betrokken en zorgen er ook in de toekomst voor dat patiënten de juiste zorg op de juiste plek krijgen.” Om de zorg nog dichter bij de patiënt te organiseren wordt ook gewerkt aan vernieuwende zorgconcepten als digitale consultatie met huisartsen en medische specialisten, en de opzet van intensieve samenwerking met zorgorganisaties voor zwangere vrouwen en kwetsbare ouderen. Hiermee wil het kernteam de zorg voor inwoners zodanig organiseren dat het aansluit bij de behoeftes.

Met de samenleving in gesprek over de toekomst
Het kernteam gaat de komende maanden met medewerkers, patiënten, zorgaanbieders, inwoners, de ambulancedienst, het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en overheden in gesprek, om het plan toe te lichten, over de invulling ervan en om te luisteren naar hun zorgen en behoeftes. De uitvoering van het plan gaat enkele jaren duren. Het is de bedoeling na de zomer van dit jaar de eerste stappen te zetten.

Bron: Treant Zorggroep

Update

Gemeente Stadskanaal: Toekomst zorg Refaja onduidelijk

De gemeente Stadskanaal is teleurgesteld over het verdwijnen van de spoedeisende hulp in het Refaja, terwijl niet duidelijk is welke vorm van spoedzorg er overblijft. Ook is niet duidelijk in welk tempo de veranderingen zullen gaan plaatsvinden en of tijdens de afbouw ook gelijk gestart wordt met de opbouw. Het vandaag in Assen gepresenteerde rapport over de toekomst van de zorg in Drenthe en Zuidoost Groningen is hierover niet duidelijk. Het is zeer veel omvattend en vraagt nadere bestudering. De gemeente wil daarom zo snel mogelijk in gesprek met de partijen en zeker met Menzis om tot een goede en toegankelijke zorgketen te komen.

Wethouder Lian Veenstra en burgemeester Froukje de Jonge brengen vandaag een bezoek aan het Refaja om het personeel een hart onder de riem te steken. Het huis van ons Refaja blijft gelukkig staan.


Evenemententerrein Alteveer veranderd van eigenaar

De Stichting Multifunctioneel Evenemententerrein Alteveer veranderd binnenkort van eigenaar. Het bestuur van de stichting SMEA waarvan 2 mensen uit het bestuur van de ijsvereniging deel uit maken, hebben volgens de regels de baan aangeboden aan de Gemeente. Hierna gaan zij de stichting SMEA opheffen. Het bestuur van dorpsbelang en van de ijsvereniging De Toekomst hebben zich bij de gemeente Stadskanaal aangemeld om in de toekomst het beheer over te nemen. Op 12 februari is er met de gemeente overleg over de keuze tussen deze twee partijen.

Gezien de ervaring uit het verleden lijkt het vanzelfsprekend dat het beheer bij de ijsvereniging komt te liggen. Alle faciliteiten zoals stroom, water, riolering, toiletten en kantine zijn in bezit van de ijsvereniging. Dit maakt het voor iedereen die in de toekomst gebruik van het terrein wil maken gemakkelijker om iets te organiseren. In het verleden moest er voor een evenement met 2 partijen gesproken worden over het gebruik en eventuele kosten.

We hopen dat de gemeente een verstandige keus maakt en de ijsvereniging de baan gunt.

Wij zullen een ieder die gebruik van het terrein wil maken verwelkomen en afspraken maken over de te organiseren activiteiten.

Bron: Website IJsvereniging de Toekomst


Provincie pleit voor nieuw hoogspanningsstation bij Stadskanaal

Door de snelle toename van zonneparken in en rondom Stadskanaal is de capaciteit van het elektriciteitsnet beperkt. Hierdoor kunnen nieuwe zonneparken niet meer op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen vinden dat een serieus knelpunt, want juist in dit gebied zijn forse ambities op het gebied van zonne-energie. De provincie vindt het belangrijk dat de gemeenten hun ambities voor duurzame energie kunnen waarmaken en pleit voor een nieuw hoogspanningsstation bij Stadskanaal.

De toekomstige initiatieven voor zonne-energie in Stadskanaal en omgeving omvatten 1.550 hectare. Hiervan is 330 hectare al in ontwikkeling. Dit blijkt uit een inventarisatie van de provincie in samenwerking met de gemeenten Stadskanaal, Pekela en Westerwolde. De netbeheerders hadden om deze informatie gevraagd. Hierdoor kunnen ze beter inschatten of uitbreiding van het hoogspanningsnet bij Stadskanaal een noodzakelijke en verantwoorde investering is.

Langdurig proces

Het realiseren van een nieuw hoogspanningsstation is een jarenlang proces. Het begint met de beslissing van de netbeheerders om te investeren in uitbreiding. Het Rijk moet vervolgens een vergunning verlenen voor de bouw van een hoogspanningsstation. De provincie Groningen vindt het wenselijk dat er zo snel mogelijk nieuwe netcapaciteit beschikbaar is. Daarom willen we, in overleg met de netbeheerders en andere partijen, onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de realisatie van het nieuwe station te versnellen.

Alternatieven

Daarnaast roepen we de netbeheerders op te kijken naar alternatieven om opgewekte stroom af te zetten en hiermee te experimenteren in het gebied rondom Stadskanaal. Denk hierbij aan de opslag in batterijen en accu's, toepassingen voor waterstof, directe levering van opgewekte energie en slimme energiesystemen.


De trein komt met grote stappen op ons toe


Klaas Pals, fractievoorzitter D66 Stadskanaal is zeker van zijn zaak. De trein zal er komen. Pals is blij dat partijgenoot, gedeputeerde Fleur Gräper, liet doorschemeren dat het provinciebestuur dichtbij een positief besluit is. De trein komt nu met grote stappen op ons toe, aldus Pals.

STAR
Volgens de gedeputeerde zit de verbinding nog vast op twee dingen. Een akkoord met museumspoorlijn STAR, die de eigenaar is van de spoorlijn en met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Of er al een definitief besluit valt tijdens de laatste inhoudelijke Statenvergadering op 13 maart is nog maar de vraag, aldus Gräper. ‘Het zou bonus zijn als het lukt', aldus de D66-bestuurder in een interview bij RTV Noord. Wel durft Gräper te verzekeren dat er voor het einde van deze Statenperiode naar alle waarschijnlijkheid een positief besluit volgt.

Optimisme
Gräper onderhandelt namens het provinciebestuur met spoornetbeheerder ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, museumspoorlijn STAR en de gemeente Stadskanaal. Ze gaf eerder aan het een ‘enorm complex' dossier te vinden, gezien de ‘grote tegenstrijdige belangen. Niettemin overheerst het optimisme bij politiek Stadskanaal en plannen worden inmiddels gemaakt over de bouw van een treinstation. Want, aldus Pals, de personentrein zal over twee of drie jaar al kunnen gaan rijden.

Zwaan-kleef-aan
Klaas Pals noemt het ook een prachtig Zwaan-kleef-aan project. Zodra de trein bij ons komt zal het volgende project gaan starten. De lus Stadskanaal – Ter Apel – Emmen moet weer herstelt worden. Daar zijn al heel veel handtekeningen voor ingediend. Gelijkertijd zal er gekeken worden om de museumspoorlijn te laten rijden over de oude spoordijk tussen Stadskanaal, Gieten en Rolde. Een prachtige lijn voor museum en stoomtrein enthousiastelingen en een ‘burst' voor toerisme in dit gebied.

Bron: RtvEEN

 

 

 

 

 

 
 
©Alteveer Online | E-mail: reactie@alteveeronline.nl | Webdesign Jennie Greven
 
Volg ons ook op Twitter